50

داود – نمونهٔ یک خادم راستین خداوند

دوم سموئیل ۸: ۱ – ۱۶

۱ پس از چندی باز داود به فلسطینی ها حمله کرده, آنها را شکست داد و شهر جت را که بزرگترین شهر ایشان بود از دست آنها گرفت. ۲ داود همچنین موآبیها را شکست داده, اسیران را به ردیف در کنار هم روی زمین خوابانید؛ سپس از هر سه نفر دو نفر را کشت و یک نفر را زنده نگه داشت.

(بیشتر…)