503

هیچ محکومیتی برای ایمانداران به عیسی مسیح وجود ندارد!

آیاتِ کلیدی این تعلیم؛ در رومیان ۸: ۱ – ۴ می‌‌باشند.

دوستِ خوبِ من، متاسفانه بسیاری از ایماندارانِ به عیسی مسیح حتی بعد از ایمانشان به وی، همچنان خودشون را در اسارتِ تلخ و دردناکی اسیر نگه می‌‌دارند. در اسارتِ باورِ دروغ‌های شیطان. بعضی از عزیزانِ ایماندار به عیسی مسیح در زنجیرِ اسارتِ اینگونه دروغِ شیطان باقی می‌‌مونند که؛ “تو لیاقتِ نجات و بخششِ خداوند را نداری”.

(بیشتر…)