506

چی میشه وقتی شما نگران میشید

: ۱پطرس ۵: ۷

۷ بگذارید خداوند بار تمام غصه‌ها و نگرانیهای شما را به دوش گیرد، زیرا او در تمام اوقات به فکر شما می‌باشد. دوستِ خوبِ من، می‌‌دونی وقتی خودتون را نگران می‌‌کنید، چه اتفاقی می‌‌افته؟ با نگران کردنِ خودتون امروز – شما دشواریها، دردِ سرها، مصیبت‌ها و مخمصه‌های فردای زندگیتون راهم، واردِ زندگی امروزتون می‌‌کنید.

(بیشتر…)