51

خداوندی که می‌‌بخشد

انجیل متی ۶: ۹ – ۱۳

۹ پس شما اینگونه دعا كنید: «ای پدر ما كه در آسمانی ، «نام مقدس تو گرامی باد. ۱۰ ملكوت تو برقرار گردد. «خواست تو آنچنان كه در آسمان مورد اجراست ، بر زمین نیز اجرا شود. « ۱۱ نان روزانه ما را امروز نیز به ما ارزانی دار. ۱۲ خطاهای ما را بیامرز چنانكه ما نیز آنان را كه به ما بدی كرده اند، می بخشیم

(بیشتر…)