511

توانمندی خداوند

آیهٔ کلیدی: اولِ قرنتیان ۱: ۱۸

مسیح، حکمت و قدرت خدا

۱۸ من بخوبی می‌دانم که برای آنانی که بسوی هلاکت می‌روند، چقدر احمقانه بنظر می‌رسد وقتی می‌شنوند که عیسی مسیح بر روی صلیب جان خود را فدا کرد تا انسان را نجات بخشد. اما برای ما که در راه نجات پیش می‌رویم، این پیغام نشانه قدرت خداست.آمین!

(بیشتر…)