515

راهِ غلبه بر حسادت

آیهٔ کلیدی این مطالعه: خروج ۲۰: ۱۷«چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باش. به فکر تصاحب غلام و کنیز، گاو و الاغ، و اموال همسایه‌ات نباش.»آمین! دوستِ خوبِ من، آیا شما خودتون را انسانِ حسودی می‌‌دونید؟ آیا شما کسی را می‌‌شناسید که می‌‌دونید شخصِ حسودی هست؟ آیا می‌‌دونیدحسادت یعنی چه و چرا در ما حسادت بوجود می‌‌یاد؟

(بیشتر…)