517

عیسی مسیح کیست؟

دوستِ خوبِ من، عیسی مسیح نه تنها مهمترین شخصی بوده که تا کنون بر روی این کرهٔ زمین زندگی کرد، بلکه او بحث برنگیز‌ترین شخص نیز بوده و هست. در طولِ تاریخ، بعضی از او نفرت داشته ا‌ند، بعضی با او دشمن ورزیده ا‌ند، بعضی نسبت به او بی‌ اعتنا بوده ا‌ند، بسیاری هم او را دوست داشته ا‌ند و باور دارند که عیسی مسیح به خاطرِ بخششِ گناهانِ آنها جانِ خودش را بر روی صلیب فدا نمود.

(بیشتر…)