52

تا آخرین لحظه عمر برای خداوند مفید باشید

دوم تیموتائوس ۴: ۶ – ۸

۶ این سفارشها را می کنم چون شاید دیگر نتوانم نزد تو آمده ، کمکت نمایم . وقت رحلت من فرا رسیده و بزودی راهی آسمان خواهم شد. ۷ من برای خداوندم با دل و جان مبارزه کرده ام و نسبت به او وفادار مانده ام . اکنون دیگر مسابقه به پایان رسیده و وقت آنست که استراحت کنم .

(بیشتر…)