524

اهمیتِ پیامِ خون عیسی مسیح

آیاتِ کلیدی: اول پطرس ۱: ۱۷ – ۲۱

۱۷ در ضمن به یاد داشته باشید که پدر آسمانی‌تان خدا، که دست دعا بسوی او دراز می‌کنید، در روز جزا از کسی طرفداری نخواهد کرد، بلکه اعمال هر کس را عادلانه داوری خواهد نمود. بنابراین، تا زمانی که در این دنیا هستید، با خداترسی زندگی کنید.  ۱۸ خدا برای نجات شما بهایی پرداخت، تا شما را از قید روش پوچ و باطل زندگی که از اجداد خود به ارث برده بودید،

(بیشتر…)