525

شناختِ خداوندِ وفادارِ ما

آیاتِ کلیدی: تثنیه ۷: ۹ – ۱۰

۹ پس بدانید که تنها خدایی که وجود دارد خداوند، خدایتان است و او همان خدای امینی است که تا هزاران نسل وعده‌های خود را نگاه داشته پیوسته کسانی را که او را دوست می‌دارند و دستوراتش را اطاعت می‌کنند محبت می‌نماید.  ۱۰ ولی آنانی را که از او نفرت دارند بی درنگ مجازات و نابود می‌کند.آمین!

(بیشتر…)