526

خداوند روح القدس کمک کننده به ما

آیاتِ کلیدی: انجیلِ یوحنا ۱۴: ۱۶ – ۱۸

۱۶ و من از «پدرم» درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند.  ۱۷ این پشتیبان و تسلی بخش همان روح‌القدس است که شما را با تمام حقایق آشنا خواهد کرد. مردم دنیا به او دسترسی ندارند، (بیشتر…)