528

اعتقادِ شما در موردِ دعا چیست؟

آیاتِ کلیدی: انجیلِ متی ۷: ۷ – ۸

 ۷ بخواهید تا به شما داده شود. بجویید تا بیابید. در بزنید تا به روی شما باز شود.  ۸ زیرا هر که چیزی بخواهد، بدست خواهد آورد، و هر که بجوید، خواهد یافت. کافی است در بزنید، که در برویتان باز می‌شود.آمین!

(بیشتر…)