53

حکمت تشخیص درست از نا درست

عبرانیان ۵: ۱۱ – ۱۴

۱۱ درباره این کاهن اعظم ، سخن بسیار است ، اما گویا دشوار بتوان آنها را برای شما تشریح کرد، زیرا درک روحانی تان کند شده است . ۱۲ مدتی طولانی است که شما مسیحی هستید، و اکنون باید معلم دیگران شده باشید؛

(بیشتر…)