532

تصمیم گیری خردمندانه

آیهٔ کلیدی: مزمور ۲۵: ۱۲

۱۲ اگر کسی خداترس باشد، خدا راه راست را به او نشان خواهد داد.  آمین!

دوستِ خوبِ من، زندگی هر کدام از ما، شکل یافته از تصمیماتی هست که هر روزه اتخاذ می‌‌کنیم. به همین دلیل، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، باید برای اتخاذِ تصمیماتِ خردمندانه، نقشه، طرح و برنامهٔ قابلِ اطمینانی داشته باشیم تا به ما کمک کنه.

متاسفانه بسیاری از مردم، برای چگونه تصمیم گیری کردن، نقشه، طرح و برنامهٔ قابلِ اطمینانی ندارند تا راهنما و کمک کننده به آنها باشه.

(بیشتر…)