533

راهِ اطمینان از نجاتِ ابدی خودمان

آیاتِ کلیدی: رومیان۵: ۶ – ۱۰ و افسسیان ۲: ۸ – ۹

دوستِ خوبِ من، بسیاری از عزیزان هستند که بعد از ایمانِ قلبی و صادقانهٔ خودشون به عیسی مسیح، گاهی دچار شک و تردید می‌‌شند. دچارِ این شک و تردید که؛ آیا براستی گناهانِ من توسطِ خداوند آمرزیده شده ا‌ند؟ آیا براستی من نجاتِ ابدی را از خداوند دریافت نموده ام؟

(بیشتر…)