534

چگونگی داوری ایماندارانِ به عیسی مسیح توسطِ خداوند

آیاتِ کلیدی: دومِ قرنتیان ۵: ۶ – ۱۰

۶ پس با اطمینان کامل چشم انتظار بدن آسمانی‌مان هستیم، و می‌دانیم که هر لحظه از عمرمان که در این بدن خاکی صرف شود، دور از مسیح و خانه ابدی‌مان، صرف شده است.  ۷ ما این امور را نه با دیدن بلکه با ایمان باور می‌کنیم.  ۸ بنابراین، از مرگ ترسی نداریم، بلکه از آن استقبال می‌کنیم، چون می‌دانیم که پس از مرگ نزد خداوند رفته، در خانه آسمانی‌مان بسر خواهیم برد.

(بیشتر…)