535

شناختِ صحیح از بهشتِ واقعی خداوند

آیاِ کلیدی: انجیلِ یوحنا ۱۴: ۱ – ۶

۱ «خاطرتان آسوده باشد. شما که به خدا ایمان دارید، به من نیز ایمان داشته باشید.  ۲و۳ نزد پدر من خدا، جا بسیار است. من می‌روم تا آن جا را برای شما آماده کنم. وقتی همه چیز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم برد، تا جایی که من هستم شما نیز باشید. اگر غیر از این بود، بطور واضح به شما می‌گفتم.  ۴ «شما می‌دانید من کجا می‌روم و می‌دانید چگونه به آنجا بیایید.»  ۵ توما گفت:

(بیشتر…)