537

خداوند باغبانِ عالی ما

آیاتِ کلیدی: انجیلِ یوحنا ۱۵: ۲ و ۴

۲ او هر شاخه‌ای را که میوه ندهد، می‌بُرد و شاخه‌هایی را که میوه می‌دهند، اصلاح می‌کند تا میوه بیشتری بدهند.  ۴ در من بمانید و بگذارید من هم در شما بمانم. زیرا وقتی شاخه از درخت جدا شود، دیگر نمی‌تواند میوه بدهد. شما نیز جدا از من نمی‌توانید بارور و مفید باشید.

(بیشتر…)