564

خدا فراموشت نکرده!

آیاتِ کلیدی مزمور: ۷۷: ۱۱ و ۱۴
۱۱ بلی، معجزات و کارهای بزرگی را که خداوند انجام داده است به یاد خواهم آورد ۱۴ تو آن خدایی هستی که معجزه می‌کنی و قدرت خود را بر قومها نمایان می‌سازی. آمین!

(بیشتر…)