57

پاداش خادم مسیح

عبرانیان ۶: ۱۰ – ۱۲

۱۰ زیرا خدا بی انصاف نیست . چگونه امکان دارد زحماتی را که در راه او متحمل شده اید فراموش کند، و یا محبتی را که نسبت به او داشته اید از یاد ببرد، محبتی که از طریق کمک به فرزندان خدا نشان داده و می دهید

(بیشتر…)