58

جوابگو بودن به دیگر خواهران و برادران مسیحی مطابق با کلام خداست

یعقوب ۵: ۱۳ – ۱۶

۱۳ اگر در میان شما کسی گرفتار درد و رنج باشد، باید دعا کند. آنانی که دلیلی برای شکرگزاری دارند، باید برای خداوند سرودهای شکرگزاری بخوانند. ۱۴ اگر کسی بیمار باشد، باید از کشیشان کلیسا بخواهد که بیایند و برایش دعا کنند و بر پیشانی اش روغن بمالند و از خداوند بـرای او طلب شفا نمـایند.

(بیشتر…)