59

خداوند دلسوز و قادر ما

دوم تواریخ ۲۰: ۱ – ۴

۱ پس‌ از چندی‌، قشون‌ موآب‌ و عمون‌ به‌ اتفاق‌ معونی‌ها برای‌ جنگ‌ با یهوشافاط‌، پادشاه‌ یهودا بسیج‌ شدند. ۲ به‌ یهوشافاط‌ خبر رسید كه‌ سپاهی‌ بزرگ‌ از آنسوی‌ دریای‌ مرده‌، از ادوم‌ به‌جنگ‌ او می‌آیند و به‌ حصون‌ تامار رسیده‌اند. (حصون‌ تامار همان‌ «عین‌ جدی‌» است‌.)

(بیشتر…)