63

الگوی دعای صحیح

انجیل لوقا ۱۱: ۱

۱ روزی عیسی مشغول دعا بود. وقتی دعایش تمام شد، یکی از شاگردان به او گفت : “خداوندا، همانطور که یحیی طرز دعا کردن را به شاگردان خود آموخت ، تو نیز به ما بیاموز.”

(بیشتر…)