65

نمونهٔ دعایی مناسب برای همه کس

آیاتِ کلیدی این تعلیم در کولسیان ۱: ۹ – ۱۴ می‌‌باشند.

دوستِ خوبِ من، اگر تاکنون درمورد این که چگونه برای دیگران دعا کنید، درمانده و سر در گم هستید، نمونهٔ دعای پولس رسول در کلامِ خدا کولسیان ۱: ۹ – ۱۴ می‌‌تواند به شما کمک نماید. شاید سوالِ شما این باشه که چرا و چطور این دعا می‌‌تونه به من در جهتِ دعا برای دیگران کمک کنه؟

(بیشتر…)