69

داوری نهایی

دوم قرنتیان ۵: ۹ – ۱۰

۹ اما چه در این دنیا، در این بدن باشیم ، و چه در آسمان با مسیح ، هدفمان اینست که همواره در هر چه می کنیم ، رضایت او را جلب نماییم . ۱۰ زیرا همه ما در مقابل تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد و هر یک از ما نتیجه اعمالی را که در این زندگی انجام داده است ،

(بیشتر…)