7

چگونه در درگاه خداوند ناله و فریاد کنیم؟

متی۱۴: ۲۹ – ۳۰

۲۹ عیسی فرمود: «بسیار خوب ، بیا! « پطرس از قایق بیرون آمد و روی آب راه افتاده ، بطرف عیسی رفت . ۳۰ اما وقتی به اطراف نگاه کرد و موجهای بلند را دید، به وحشت افتاد و شروع کرد به فرو رفتن در آب . پس فریاد زد: «سرورم ، نجاتم ده ! «

(بیشتر…)