70

پاداش هر مسیحی

۱قرنتیان ۳: ۱۰ – ۱۵

۱۰ خدا از روی لطف خود به من آموخت که چگونه معماری کاردان باشم . من بنیاد عمارت را گذاشتم و اپلس بر روی آن ، عمارت را ساخت . اما آنکه بر روی این بنیاد، عمارتی می سازد، باید بسیار مواظب باشد.

(بیشتر…)