71

حفظ زندگی مسیحی در فرهنگ جوامع امروزی ما

اول قرنتیان ۳: ۱ – ۳

۱ برادران عزیز، مـن تابحال نتوانسته ام با شما همچون افراد بالغ سخن بگویم ، زیرا شما روحانی نیستید بلکه جسمانی ، و هنوز در مسیح رشد نکرده اید. ۲ مجبور شدم بجای غذای سنگین ، به شما شیر بدهم ، زیرا قادر به هضم آن نبودید. حتی حالا نیز باید به شما شیر داد.

(بیشتر…)