72

دعا – مانع اتلاف وقت ماست

مزامیر ۱۴۳: ۵ – ۱۰

۵ گذشته‌ خـود را به‌ یـاد می‌آورم‌ و به‌ كارهایـی‌ كه‌ تو ای‌ خـدا، برای‌ مـن‌ انجـام‌ داده‌ای‌ می‌اندیشـم‌. ۶ دستهای‌ خود را بسوی‌ تو دراز می‌كنم‌. جان‌ من‌ همچون‌ زمین‌ خشك‌، تشنه‌ و طالب‌ توست‌! ۷ ای‌ خداوند، دعای‌ مرا هرچه‌ زودتر اجابت‌ فرما، زیرا نومید و مأیوسم‌. روی‌ خود را از من‌ بر نگردان‌، مبادا بمیرم‌. ۸

(بیشتر…)