74

شریکی مناسب برای جواب گویی

غلاطیان ۶: ۱ – ۱۰

۱ برادران عزیز، اگر از یک ایماندار خطایی سر بزند، شما که روحانی تر هستید با کمال فروتنی او را به راه راست باز گردانید؛ این را به یاد داشته باشید که در آینده ممکن است شما نیز دچار وسوسه و خطا شوید. ۲ در مشکلات و مسایل یکدیگر شریک باشیـد و به این وسیله “شریعت مسیـح “ را اجـرا کنید.

(بیشتر…)