75

جوابگویی به خداوند

انجیل متی ۲۵: ۱۴ – ۳۰

۱۴ ملکوت آسمان را می توان با این حکایت نیز تشریح کرد: مردی عزم سفر داشت . پس خدمتگزاران خود را خواست و به آنان سرمایه ای داد تا در غیاب او، آن را بکار بیندازند. ۱۵ به هر کدام به اندازه توانایی اش داد: به اولی پنج کیسه طلا، به دومی دو کیسه طلا و به سومی یک کیسه طلا.

(بیشتر…)