76

ساختن پلی به سوی ملکوت مسیح

انجیل متی ۲۵: ۳۱ – ۳۴

۳۱ هنگامی که من ، مسیح موعود، با شکوه و جلال خود و همراه با تمام فرشتگانم بیایم ، آنگاه بر تخت باشکوه خود خواهم نشست . ۳۲ سپس تمام قومهای روی زمین در مقابل من خواهند ایستاد و من ایشان را از هم جدا خواهم کرد، همان طور که یک چوپان ، گوسفندان را از بزها جدا می کند؛ ۳۳

(بیشتر…)