77

فاجعهٔ اتلاف عمر

انجیل لوقا ۱۲: ۱۵ – ۲۱

۱۵ اما اگر از من می شنوید، از طمع فرار کنید، چون زندگی حقیقی به ثروت بستگی ندارد.” ۱۶ سپس این داستان را برای ایشان بیان کرد: “شخصی ثروتمند از مزرعه خود محصول فراوانی بدست آورد، ۱۷ بطوری که تمام انبارهایش پر شد، اما هنوز مقدار زیادی غله باقی مانده بود.

(بیشتر…)