78

شادی روحانی

اعمال رسولان ۱۶: ۱۶ – ۳۴

۱۶ یک روز که به محل دعا در کنار رودخانه می رفتیم ، به کنیزی برخوردیم که اسیر روحی ناپاک بود و فالگیری می کرد و از این راه سود کلانی عاید اربابانش می نمود.

(بیشتر…)