79

آوردن دیگران نزد مسیح

انجیل یوحنا ۱: ۳۵ – ۴۲

۳۵ فردای آنروز، وقتی یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود، ۳۶ عیسی را دید که از آنجا می گذرد، یحیی با اشتیاق به او نگاه کرد و گفت : “ببینید! این همان بره ای است که خدا فرستاده است .” ۳۷ آنگاه دو شاگرد یحیی برگشتند و در پی عیسی رفتند.

(بیشتر…)