81

زندگی ظفرمندانهٔ پر ثمر به کمک دعا

نحمیا ۱: ۱ – ۱۱

۱ در مـاه‌ كیسلـو، در بیستمین‌ سال‌ سلطنت‌ اردشیر، وقتی‌ در كاخ‌ سلطنتی‌ شوش‌ بودم‌، ۲ یكی‌ از برادران‌ یهودی‌ام‌ به‌ اسم‌ حنانی‌ با چند نفر دیگر كه‌ تازه‌ از سرزمین‌ یهودا آمده‌ بودند، به‌ دیدنم‌ آمدند.

(بیشتر…)