84

نمونهٔ دعایی مناسب برای همه کس

کولسیان ۱: ۹ – ۱۴

۹……………….. ، دائما دعا می کنیم و از خدا می طلبیم که به شما یاری کند تا خواست و اراده او را دریابید، و به شما حکمت عطا فرماید تا امور روحانی را درک کنید؛ ۱۰ تا به این ترتیب زندگی شما همواره مورد پسند خداوند و باعث جلال او باشد و همیشه به انجام اعمال

(بیشتر…)