86

خدمت هر ایماندار به مسیح

رومیان ۱۲: ۵ – ۷

۵ هر یک از ما عضوی از بدن او هستیم و برای تکمیل آن لازم می باشیم و مسئولیت و وظیفه ای مشخص در آن داریم . اما در کل ، همه متعلق به یکدیگریم و به هم نیاز داریم . ۶ خدا از روی لطف خود، به هر یک از ما نعمت و عطای خاصی بخشیده است تا وظایف خاصی را انجام دهیم .

(بیشتر…)