88

راه شناخت رشد روحانی

۱ قرنتیان ۱۳: ۱۱ – ۱۳

۱۱ می توانم این مثال را بیـاورم که به هنگام کودکی ، مانند یک کودک سخن می گفتم و مانند یک کودک فکر و استدلال می کردم . اما چون بزرگ شدم ، فکرم رشد کرد و کارهای کودکانه را ترک کردم . ۱۲ آنچه اکنون می بینیم و می دانیم ،

(بیشتر…)