89

نگرانی (قسمت دوم)

امثال ۳: ۵ – ۶

۵ با تمام‌ دل‌ خود به‌ خداوند اعتماد كن‌ و بر عقل‌ خود تكیه‌ منما. ۶ در هر كاری‌ كه‌ انجام‌ می‌دهی‌ خدا را در نظر داشته‌ باش‌ و او در تمام‌ كارهایت‌ تو را موفق‌ خواهد ساخت‌.

(بیشتر…)