91

عصبانيت

اشعیا ۲۶: ۳ – ۴

۳ ای‌ خداوند، تو كسانی‌ را كه‌ به‌ تو توكل‌ دارند و در عزم‌ خود راسخند در آرامش‌ كامل‌ نگاه‌ خواهی‌ داشت‌. ۴ همیشه‌ بر خداوند توكل‌ كنید؛

(بیشتر…)