99

غلبه بر افسردگی و نا امیدی

مزمور ۴۲: ۵ – ۱۱

۵ چرا این قدر افسرده ام؟ چرا این قدر در مشکلاتم غرق شده ام؟ بر خدا امیدوار خواهم بود و یک بار دیگر او را حمد خواهم گفت خدای من و نجات دهنده من. ۶ در این دیار غریب قلبم شکسته است. بنا بر این از سرزمین اردن و کوه های حرمون و مصغر تو را به یاد می آورم و به تو می اندیشم.

(بیشتر…)