مهربانی مسیحی

سلام عزیزانِ شنونده.با این امید که در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند عیسی مسیح بسر می‌‌برید، مطالعهٔ دیگری در ...
ادامه مطلب

همفکر و هم قلب شدن با خداوند عیسی مسیح برای مردم

سلام عزیزانِ شنونده.با این امید که درسلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند عیسی مسیح بسر می‌‌برید، مطالعهٔ دیگری در کلامِ ...
ادامه مطلب

عیسی مسیح غمخوارِ ماست

ارتباطِ کلامِ خدا در اولِ پطرس فصلِ پنج آیهٔ هفت با زندگی امروزِ من سلام عزیزانِ حق جو امیدوارم در ...
ادامه مطلب

خداوند نجات دهندهٔ با وفای ماست

ارتباطِ کلامِ خدا در مزمورِ فصلِ چهل و آیاتِ یک تا سه سلام عزیزانِ حق جو امیدوارم در هر کجای ...
ادامه مطلب

دوستِ داشتنِ خدا یعنی چه و چگونه است؟

ارتباطِ کلامِ خدا در تثنیه ۶: ۴ و ۵ با زندگی امروزِ من سلام عزیزانِ حق جو.امیدوارم در هر کجای ...
ادامه مطلب

گناهکارانِ بخشیده شده

ارتباطِ کلامِ خدا در رومیان ۵: ۱۲با زندگی امروزِ من سلام عزیزانِ حق جو.امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ ...
ادامه مطلب

مرز‌های پر حکمتِ خداوند

ارتباطِ کلامِ خدا در امثال ۸: ۲۹با زندگیِ امروزِ من سلام عزیزانِ حق جو.امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ ...
ادامه مطلب

کاملا پاک و عاری از هر گناه

ارتباطِ کلامِ خدا در اولِ قرنتیان ۶: ۹ – ۱۱ با زندگی امروزِ من سلام عزیزانِ حق جو.امیدوارم در هر ...
ادامه مطلب

زندگی ما انسان‌های ناکامل در دنیای ناکامل

ارتباطِ کلامِ خدا در اولِ قرنتیان ۱۳: ۹ – ۱۰با زندگی امروزِ من سلام عزیزانِ حق جو.امیدوارم در هر کجای ...
ادامه مطلب

واکنشِ مسیحی در مقابلِ وسوسه

ارتباطِ کلامِ خدا در اولِ قرنتیان ۱۰: ۱۳با زندگی امروزِ من سلام عزیزانِ حق جو.امیدوارم در هر کجای این دنیای ...
ادامه مطلب

راهِ علاجِ شرمندگی پنهانم

ارتباطِ کلامِ خدا در اولِ قرنتیان ۴: ۵با زندگی امروز منسلام عزیزانِ حق جو.امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ ...
ادامه مطلب

راهِ علاجِ غصه‌های گرانبارمان

ارتباطِ کلامِ خدا در غلاطیان ۶: ۲با زندگی امروزِ منسلام عزیزانِ حق جو.امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که ...
ادامه مطلب

ارتباطِ کلامِ خدا در مزمورِ ۶۲: ۱با زندگی امروزِ من

عنوانِ این تعلیم هست:تنها خداسلام عزیزانِ حق جو.امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم ...
ادامه مطلب

ارتباطِ کلامِ خدا در انجیلِ لوقا ۵: ۵با زندگی امروزِ من

سلام عزیزانِ حق جو.امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند ...
ادامه مطلب

آموزهٔ کلامِ خدا در حزقیال ۳۶: ۲۶برای زندگی امروز من

سلام عزیزانِ حق جو.امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند ...
ادامه مطلب

زندگی جاوید در عیسی مسیح

سلام عزیزانِ حق جو.امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند ...
ادامه مطلب

تنها راهِ تجربهٔ حیاتِ واقعی

آیهٔ کلیدی: انجیلِ یوحنا ۱۰: ۱۰ کار دزد اینست که بدزدد، بکشد و نابود کند؛ اما من آمده‌ام تا به ...
ادامه مطلب

عیسی مسیح بر آورندهٔ نیازِ واقعی هر انسان

آیهٔ کلیدی: انجیلِ متی ۵: ۳۳ خوشابحال آنان که نیاز خود را به خدا احساس می‌کنند، زیرا ملکوت آسمان از ...
ادامه مطلب

اهمیتِ اولویت دادن به خواستِ الهی خداوند

آیهٔ کلیدی: انجیلِ متی ۶: ۱۰ «ملکوت تو برقرار گردد. «خواست تو آنچنان که در آسمان مورد اجراست، بر زمین ...
ادامه مطلب

همکاری با خدا در کمک به نیازمندان

آیهٔ کلیدی: غلاطیان ۶: ۲ بارهای یکدیگر را حمل کنید و به این طریق قانون مسیح را بجا خواهید آورد‌.آمین!سلام ...
ادامه مطلب