اگر چنین است و اگر او روز یکشنبه قیام کرد، چطور می توان گفت که سه روز در قبر بود؟

کلام خدا شواهد مفصلی ارائه می دهد که در واقع عیسی مسیح از مردگان قیام کرد.

قیام مسیح در انجیل متی 28 : 1-20، انجیل مرقس 16: 1-20 ، انجیل لوقا 24 : 1-53 ، و انجیل یوحنا 20 : 1 و 21 : 25 ثبت شده است.

مسیح قیام کرده در کتاب اعمال رسولان (اعمال 1 : 1-11) ظاهر شد.

از این نوشته ها می توان به اثبات قیام مسیح رسید.

اول از همه تغییر زیادی که در شاگردان بوجود آمد.

آنها از یک عده که وحشت زده بودند و خود را مخفی کرده بودند، به شاهدانی قوی و با جرئت تبدیل شدند که انجیل را به همة دنیا موعظه کردند.

چه چیز دیگری این تغییر بزرگ را می توانست ایجاد کند بغیر از ظاهر شدن مسیح زنده به آنها؟

دوم زندگی پولس رسول بود.

چه چیزی او رااز یک عذاب کنندة کلیسا به یک رسول کلیسا تبدیل کرد؟

این وقتی بود که عیسی مسیح قیام کرده در راه به دمشق به او ظاهر شد (اعمال 9 : 1-6).

دلیل قانع کنندة سوم قبر خالی بود.

اگر مسیج بر نخواسته بود، پس بدن او کجا بود؟

شاگردان و دیگران قبری را که او را در آن دفن کردند دیدند.

وقتی بر گشتند، بدن او در آنجا نبود.

فرشتگان اعلام کردند که او چنانکه وعده داده بود از مردگان قیام کرده است (متی 28 : 5-7).

۵فرشته به زنان گفت: «نترسید! می‌دانم به دنبال عیسای مصلوب می‌گردید؛۶او اینجا نیست! همانطور که خودش گفته بود، زنده شده است. جلو بیایید و جایی که جسد او را گذاشته بودند، به چشم خود ببینید. ۷و حالا زود رفته، به شاگردانش بگویید که او زنده شده است و به جلیل می‌رود تا ایشان را در آنجا ببیند. فراموش نکنید این پیغام را به آنان برسانید.»

چهارم اینکه او بعد از قیامش به مردم زیادی ظاهر شد ( متی 28 : 3 و 9 و 16-17 ، مرقس 16 : 9 ، لوقا 24 : 13-35، یوحنا 20 : 19 و 24 و 26-29 و 21 : 1- 14 ، اعمال 1 : 6-8 ، 1 قرنتیان 15 : 5-7).

دلیل دیگر قیام مسیح ارزش زیادی بود که رسولان به قیام او می دادند.

یک باب کلیدی دربارة قیام مسیح 1 قرنتیان 15 است.

در این باب پولس رسول توضیح می دهد که چرا مهم است قیام مسیح را درک کرده به آن ایمان بیاوریم.

قیام مسیح به دلایل زیر اهمیت دارد:

اگر مسیح از مردگان قیام نکرده بود، ایمانداری هم وجود نداشت ( 1 قرنتیان 15 : 12-15 )

۱۲اما اگر پیغامی که ما اعلام کردیم، این بود که مسیح از مردگان برخاسته است و شما نیز به آن ایمان آوردید، پس چگونه است که بعضی از شما اکنون می‌گویید که مرده‌ها هرگز زنده نخواهند شد؟۱۳چون اگر مرده‌ها در روز قیامت زنده نخواهند شد، بنابراین مسیح هم زنده نشده است؛۱۴و اگر مسیح زنده نشده است، پس تمام پیغامها و موعظه‌های ما دروغ است و ایمان و اعتماد شما نیز به خدا، بی اساس و بیهوده می‌باشد. ۱۵دراینصورت، ما رسولان نیز همه دروغگو هستیم، زیرا گفته‌ایم که خدا مسیح را زنده کرده و از قبر بیرون آورده است؛ اگر قیامت مردگان وجود نداشته باشد، این گفته ما نیز دروغ است.

اگر مسیح از مردگان قیام نکرده بود، قربانی گناه او کفایتی نداشت (1 قرنتیان 15 : 16-19).

۱۶اگر قیامت مردگان وجود ندارد، مسیح نیز زنده نشده است. ۱۷و اگر مسیح زنده نشده ایمان شما نیز بی فایده است و هنوز زیر محکومیت گناهانتان هستید. ۱۸در اینصورت، تمام ایماندارانی که تا بحال مرده‌اند، نابود شده‌اند. ۱۹اگر امید ما به مسیح فقط برای زندگی در این دنیا باشد، از تمام مردم دنیا بدبخت تریم.

قیام مسیح ثابت کرد که مرگ او بعنوان فدیة گناهان از طرف خدا پذیرفته شد.

اگر او فقط مرده بود و مرده می ماند، این نشان می داد که قربانی او کفایت نکرده بود.

در نتیجه، ایمانداران از گناهانشان بخشیده نمی شدند و بعد از مرگ مرده می ماندند (1 قرنتیان 15 : 16-19).

آنوقت چیزی بعنوان حیات ابدی وجود نداشت (یوحنا 3 : 16).

۱۶زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.

“لیکن بالفعل مسیح از مردگان برخاسته و نوبر خوابیدگان شده است.”( 1 قرنتیان 15 : 20).

بالاخره کلام خدا واضحا می گوید همة آنانی که به عیسی مسیح ایمان دارند، به حیات ابدی داخل می شوند چنانکه او شد (1 قرنتیان 15 : 20-23).

زنده شدن مسیح، پایۀ مسیحیت است

۲۰اما واقعیت اینست که مسیح پس از مرگ، دوباره زنده شد؛ او نخستین فرد از میان کسانی است که در روز قیامت زنده خواهند شد. ۲۱همانطور که به علت گناه» آدم «، مرگ به این دنیا آمد، در اثر کار نجات بخش مسیح نیز زندگی پس از مرگ نصیب ما شد. ۲۲همه ما می‌میریم، زیرا از نسل گناهکار آدم هستیم، چون هر جا گناه باشد، مرگ نیز وجود دارد. اما همه کسانی که از آن مسیح می‌باشند، پس از مرگ بار دیگـر زنـده خواهند شد. ۲۳اما هر کس به نوبت خود: نخستین کسی که زنده شد، مسیح بود؛ سپس به هنگام بازگشت او، تمام آنانی که به او تعلق دارند، زنده خواهند شد.

اول قرنتیان 15 ادامه و توضیح می دهد که چطور قیام مسیح پیروزی او را بر مرگ ثابت می کند و به ما قدرت می دهد که زندگی پیروزمندانه ای بر گناه داشته باشیم (1 قرنتیان 15 : 24-34).

و توضیح می دهد که بدن قیام یافته ای که دریافت خواهیم کرد چقدر پر جلال خواهد بود (1 قرنتیان 15 : 35-49).

و می گوید که در نتیجة قیام مسیح همة کسانی که به او ایمان می آورند، پیروزی نهایی بر مرگ دارند (1 قرنتیان 15 : 50-58).

قیام مسیح چه حقیقت پر جلالی است!

“بنابراین ای برادران حبیب من پایدار و بیتشویش شده پیوسته در عمل خداوند بیفزایید چون می دانید که زحمت شما در خداوند باطل نیست” (1 قرنتیان 15 : 58).

بر اساس کتاب مقدس، قیام عیسی مسیح حقیقتی انکار ناپذیر است.

کتاب مقدس قیام عیسی مسیح را ثبت کرده و ثبت می کند که بیش از چهارصد نفر شاهد آن بودند و دلایل تاریخی زیادی می آورد تا اصل حیاتی ایمان مسیحی یعنی قیام مسیح را بنا نماید.

آمین