221

استراحت در خداوند

مزمور ۳۷: ۱ – ۸

۱ بسبب‌ بدكاران‌ خود را آزرده‌ خاطر مكن‌ و بر آدمهای‌ شرور حسد مبر. ۲ آنها مانند علف‌ بی‌دوام‌، بزودی‌ پژمرده‌ شده‌، از بین‌ خواهند رفت‌. ۳ بر خداوند توكل‌ نما و نیكویی‌ كن‌ تا در زمین‌ خود در كمال‌ امنیت‌ زندگی‌ كنی‌.

(بیشتر…)