355

واکنش نسبت به تولد عیسی مسیح

انجیل متی ۲: ۱ – ۱۲

آمدن مجوسیان از مشرق زمین

۱ عیسی در ایام زمامداری هیرودیس پادشاه در بیت‌لحم یهودیه تولد یافت‌. پس از تولد او مجوسیانی از مشرق زمین به اورشلیم آمده ۲ پرسیدند: «پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟ ما طلوع ستاره او را دیده و برای پرستش او آمده‌‌ایم‌‌‌.»

(بیشتر…)