۱قرنتیان ۲: ۱۲ – ۱۶

۱۲ خدا در واقع روح خود را به همین منظور به ما عطا فرموده است تا توسط او بر ما آشکار کند که چه هدایای پرشکوهی از لطف و برکت خود، نصیب ما ساخته است . بدیهی است روحی که ما یافته ایم ، با روح این دنیا تفاوت دارد.

۱۳ به هنگام گفتگو درباره این هدایا نیز از کلماتی که بعنوان یک انسان می توانیم بکار ببریم ، استفاده نمی کنیم ، بلکه عیناً همان کلماتی را بکار می بریم که روح خدا به ما الهام می کند. به این ترتیب ، حقایق روح القدس را با کلمات روح القدس بیان می نماییم . ۱۴ اما شخص بی ایمان قادر نیست افکار و اسرار خدا را که روح القدس به ما می آموزد، درک کند و بپذیرد. این امور به نظر او پوچ و بی معنی می آیند، زیرا فقط آنانی که روح خدا در وجودشان قرار دارد، می توانند مقصود او را درک کنند؛ اما سایرین قادر نیستند این مطالب را بفهمند. ۱۵ شخص روحانی هر چیز را تشخیص می دهد و درک می کند و همین امر موجب تعجب و ناراحتی مردم دنیا می گردد، مردمی که هرگز نمی توانند او را درک کنند. ۱۶ چگونه ممکن است که بتوانند او را درک کنند؟ آنها هرگز سعی نکرده اند افکار و مشیت خدا را درک کنند، یا با او سخن بگویند و راز و نیاز کنند، ولی ما مسیحیان دارای فکر مسیح می باشیم و افکار او را درک می کنیم .

دوستان، بهترین زندگیکه شما می‌ توانید داشته باشید آنی استکه در موازات خواست و ارادهٔ خداوند، خالق شما باشد.

خداوند، خالق ما، ایمانداران به عیسی مسیح -هر چه را که برای شبیه او شدن و زیستن در موازات خواست و ارادهٔ الهی اونیاز باشد به ما عطا فرموده است.

از آنجایی‌ که در پروسهٔشبیه مسیح شدن و زیستن در ارادهٔ مقدس وی نحوهٔ افکار ما بسیار هأیز اهمیت می‌ باشند، “خداوند افکار مسیح گونه را بهما نیز عطا فرمودهاست. “

با بر خورداری از این موهبت عالی یعنی، قادر به شناخت افکار مسیح بودن و مانند او فکر کردن، حال ما ظرفیت این را داریم تا به تمام موقعیت ها و شرایط زندگی مان از دیدگاه او بنگریم.

این توانایی خارق العآده، یعنی همتراز شدن افکارمان با افکار مسیح را ما در لحظه ای از خداوند دریافت می‌ کنیمکه به عیسیمسیحبه عنوان یگانه منجی خود ایمان می‌ آوریم.

دوستان، اگر چه قادرگردیدن بهمانند مسیحفکرکردن از طرف خدا به ما عطا شده است، ولی‌ تمرین استفادهٔ از آن به عهدهٔما می‌ باشد.

توجه بفرمأیید:

همهٔ ما تا قبل از ایمان آوردن به عیسی مسیح دارای مغز و افکاری هستیم که مملوّ و شکل گرفته از نحوه وکیفیت افکاری بودهکهسالهای طولانی با آنها رشد کرده و خو گرفته ایم.

به گفته ای دیگر، مغز ما از قبل برای خودش یک برنامه ریزی شکل گرفته ای را دارد.

هر کدام از ما بسته به این که در چه محیط هایخانواده گی رشد نموده ایم، دارای افکاری هستیم که در طول زمان رشدمان شکل گرفتها‌ند.

اگر ما براستی بخواهیم تا آن زندگی کامل، زندگی که خدا می‌ خواهد ما ایمانداران به مسیح داشته باشیم، باید برنامه ها، باورها، و عقاید فکری قبل از ایمان خود را با حقیقت کلام خدا عوض کنیم.

پس از آن با کمک و هدایت روح القدس و آگاهی از کلام خدا، می‌ بایستی هر روزه از افکاریکه در مغزمان می‌ گذارند محافظت کنیم.

کلام خدا مانند فیلتری با ما کمک می‌ کند تا از ورود افکار دنیوی و اتخاذ تصمیمات اشتباه که بنا بر خواست خدا نیستند خوداری کنیم.

پس از این، همچنانکه ما روزانه با خدا در این پروسهٔبیشتر و بیشترشبیه مسیح شدن پیش می‌ رویم، بیشتر و بیشتر هم قادر خواهم بود تا مانند وی فکر کنیم.

در نتیجه، زندگیمان نیز مطابق باخواست الهی او تغییر کرده و در راستای اردهٔ الهی او قرار خواهد گرفت.

دوست من، امروز کیفیت افکار خود را با کلام خدا مقایسه بفرمایید.

آیا افکار شما مطابق و همطراز با افکار خدا هستند؟

اگرنه، امروز فرصت مناسبی است تا افکار خود را با حقایق کلام خود تعویض کنید!

آریدوستان،بیأیید تا از اینموهبت عالی الهی که خدا به ما عطا فرموده به بهترین نحو استفاده کنیم.

کلام خدا را به طور منظم مطالعه نموده تا از نحوه اندیشیدن و عملکرد خدای خود بهتر و بهتر آگاه شویم.

مطالعهٔ کلام خدا به بهترین نحو ممکن افکار خدا و چگونگی عملکرد وی را در گذشته – در زندگی ما و در آینده می‌ آموزد.

عزیزان – آیا مطالعهٔ کلام خدا و شناخت بهتر او هر روزه عادت شما هست؟

اگر نه چه چیز مانع شماست؟

اجازه بدهید تا روح القدس به شما کمک کند تا رابطه جدیدی را با خداوند آغاز نمأیید.

اجازه بدهید تا روح القدس به شما کمک کند تا هر روزه در شناخت بهتر از عیسی مسیح – افکار او و این که او براستی کیست و برای ما چه کرده است کمک نماید.

با شناخت صحیح از افکار مسیح‌، در صورت فروتنی و اطاعت از روح القدس‌، قادر خواهید بود تا در ارادهٔ خداوند زندگی کرده و برکات و آرامش الهی او را به معنای واقعی تجربه کنید.

از خداوند به خاطر عطای موهبتِ شناخت افکار عیسی مسیح به شما سپاسگزار باشید.

کوروش باقری