آیهٔ کلیدی: امثال ۲۷: ۱۱
۱۱ پسرم، حکمت بیاموز و دل مرا شاد کـن تا بتوانم جواب کسانی را که مرا سرزنش می‌کنند، بدهم. آمین!

سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید.
عزیزانِ حق جو، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم برای شناختِ بهتر از خداوند، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عزیزان، آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، در کتابِ امثال ۲۷: ۱۱هست.
این آیه می‌‌فرماید؛۱۱ پسرم، حکمت بیاموز و دل مرا شاد کـن تا بتوانم جواب کسانی را که مرا سرزنش می‌کنند، بدهم. آمین!
عزیزان، نمی دونم شما تا کنون این مثل را شنیده اید یا نه؛ مثلی که میگه؛ “خدا به کسانی کمک می‌‌کنه که اونها هم به خودشون کمک می‌‌کنند.”
باید توجه داشته باشیم که این مثلِ رایج در جامعه‌های امروزی ما؛ در کتابِ مقدسِ ما مسیحیان، یعنی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح وجود نداره.
اما به هر دلیل، متاسفانه بسیاری از ما ایماندارانِ به عیسی مسیح هم، گاهی ناخود آگاهانه از این مثلِ رایج پیروی می‌‌کنیم.
یعنی سعی می‌‌کنیم تا خودمون به تنهأیی با مشکلات و دردِ سرهأیی که هر روز در زندگیمون بوجود میاند برخورد کنیم و با اونها بجنگیم.
به عبارتی دیگه، سعی می‌‌کنیم تا به هر طریقی شده، خودمون به خودمون کمک کنیم بدونِ دریافتِ کمک از خداوند پدرِ آسمانی مهربانمان.
بله، متاسفانه این طرزِ فکر و از پی اون این رفتار که، به محضِ روبرو شدن با مشکلی در زندگی – خودمون به تنهأیی با اونها روبرو بشیم و بجنگیم، به صورتِ عادتی در اومده.
خودمون به تنهأیی، با خرد و توانِ محدودِ انسانیمون، سعی می‌‌کنیم تا بر هر مشکلی غلبه کنیم.
اما دوستِ حق جوی من، خداوند پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، در این مورد به طورِ خیلی روشن و قابلِ فهمی به ما تعلیم داده.
خداوند، پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، به ما فرزندانِ خانوادهٔ الهی خودش قولِ بسیار امید بخشی داده.
این قول که، هنگامِ روبرویی ما با مشکلات و دردِ سر‌های زندگی، این خودِ اوست که به کمکمون می‌‌یاد و با مشکلات و دردِ سر‌های بوجود اومده در زندگیمون می‌‌جنگهوبر تمامی اونها پیروز میشه.
وظیفه ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، هنگامِ روبرو شدن با مشکلات و دردِ سر‌های زندگی اینه که؛ تمامی جوانبِ زندگیمون و همینطور، تمامی شرایطِ زندگیمون را، کاملا به خداوند تسلیم کنیم.
دوستِ حق جوی من، آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، گواهِ اثباتِ حقیقتِ بزرگی هست.
این حقیقت که؛ خداوند پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، از جانبِ ما، با مشکلات و دردِ سر‌های زندگی روزانمون مقابله می‌‌کنه و حتما بر اونها پیروز میشه.
دوستِ حق جوی من، لطفا دقت بفرمأیید.
وقتی شما هر روزه با هدایتِ خداوند، خردمندانه در ارادهٔ خاصِ الهی او براتون زندگی می‌‌کنید، در این صورت – راه را برای عملکردِ خداوند در زندگیتون باز نگه می‌‌دارید.
بله، زندگی خردمندانهِ شما در ارادهٔ خاصِ خداوند هر روزه، به خداوند اجازهٔ مقابله و غلبه بر تمامی مشکلات و دردِ سر‌های زندگی شما را میده.
دقت کنید؛ خداوند، با هر چیزی که مانعِ قادر بودنِ شما – برای زندگی در ارادهٔ خاصِ الهی او براتون هست – با شدت برخورد می‌‌کنه و اون موانع را هر چقدر هم بزرگ و پیچیده، بر طرف می‌‌کنه.
در واقع، خداوند هر چیزی را که بخواد مانعِ پیشرفتِ شما در زندگی خردمندانه و در ارادهٔ او براتون بشه را، توهینی نسبت به خودش قلمداد می‌‌کنه.
می‌ دونید چرا؟
چون که هدفِ اصلی اون موانعِ بوجود اومده در زندگیتون اینه که، بینِ شما و خدا فاصله ایجاد کنه و نگذاره شما در ارادهٔ خداوند شاد و پیروز زندگی کنید.
دوستِ حق جوی من، در این مطالعه صحبت از زندگی خردمندانه به میان اومد.
می‌ دونید “خردمند بودنِ واقعی” یعنی چه؟
می‌ دونید از نظرِ خداوند، چه کسی خردمنده؟
عزیزان، جوابِ این سوالِ ما را باز کلامِ خدا به ما میده.
در کتابِ مقدس، در امثال ۱۵: ۳۳می‌‌خوانیم؛ ۳۳ خدا ترسی به انسان حکمت می‌آموزد و فروتنی برای او عزت و احترام به بار می‌آورد.آمین!
بنابر این دوستِ حق جوی من، زندگی روزانه با خدا ترسی، کلیدِ پیروزی بر هر مشکلی هست که شما در طولِ زندگیتون با اونها روبرو میشید.
می‌ دونید چرا؟
چون که تنها در این صورته که خداوندِ یگانهٔ قادرِ مطلق، از جانبِ شما – با مشکلاتتون خواهد جنگید و بر تمامی اونها پیروز خواهد شد!
با به یاد داشتنِ این واقعیتِ شگرف و امید بخش، این واقعیت که، خداوند در صورتِ زندگی خردمندانه و در ارادهٔ وی حتما از جانبِ شما با مشکلاتتون خواهد جنگید و بر آنها پیروز خواهد شد، در آرامش بسر برید.
با به یاد داشتنِ این واقعیتِ شگرف، دیگه سعی نکنید خودتون به تنهأیی با مشکلاتئون بجنگید.
در عوض، با اطمینان از حضورِ خدای دانای مطلق، قادرِ مطلقِ همیشه در همه جا حاضر با شما در تمامی شرایطِ زندگیتون، با خدا ترسی، خردمندانه زندگی کنید.
عزیزان، منظور از خدا ترسی این نیست که ما در رعب و وحشتِ دائم از خشم و انتقامِ خداوند از ما زندگی کنیم.
خدا ترسی در چار چوبِ تعالیمِ کتابِ مقدسِ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، یعنی احترام و تکریم خداوند را در دل داشتن.
کلامِ خدا به ما یاد میده که وقتی ما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خود ایمانِ قلبی می‌‌یاریم، خداوند تمامی گناهانِ ما را می‌‌بخشه و ما دیگه زیر غضبِ خداوند نخواهیم بود.
در دروس آینده، در موردِ بخششِ گناهان در ایمان به عیسی مسیح و بیرون آمدن از زیرِ غضبِ خداوند، بیشتر خدمتِ شما توضیح خواهم داد.
جمع بندی آموخته‌های امروزمون از کلامِ خدا.
۱ – نباید با مشکلاتِ زندگیمون، خودمون تنهایی روبرو بشیم و بجنگیم.
بلکه باید فروتنانه اجازه بدیم خداوند به ما کمک کنه و یا که خودِ او، با تمامی مشکلات و دردِ سر‌های روزانهٔ زندگی ما مقابله کنه و اونها را از میان برداره.
۲ – ما تنها در صورتی می‌‌تونیم از حمایت، کمک و محافظتِ خداوند برخوردار بشیم که؛
اولا – تمامی جوانبِ زندگیمون را کاملا به خداوند تسلیم کرده باشیم.
دوما – در خدا ترسی و در ارادهٔ خداوند هر روزه زندگی کنیم.
سوما -خردمندانه هر روزه با خداوند وقت بگذرانیم، کلام او را مطالعه و در آن تعمق داشته باشیم، و اجازه بدیم تا خداوند با ما هم صحبت کنه و ما به او گوش کنیم.
۳ – در صورتِ بوجود آمدنِ مشکلات در زندگی ما، در صورتی که تمامی مراحلِ بالا را رعایت کرده باشیم، خداوند مشتاقانه به ما کمک می‌‌کنه و اون مشکلات را؛ در زمان- و به روشِ الهی خودش- بر طرف کنه.
۴ – خردمندِ واقعی را از نظرِ خداوند شناختیم که او در امثال ۱۵: ۳۳به ما می‌‌شناسونه.۳۳ خدا ترسی به انسان حکمت می‌آموزد و فروتنی برای او عزت و احترام به بار می‌آورد.آمین!
۵ – کلیدِ پیروزی بر هر مشکل را شناختیم که تنها شرطش، خدا ترسی و زندگی روزانه با او و در ارادهٔ خاصِ الهی او هست.
۶ – یاد گرفتیم که باید همیشه حضورِ خداوند را در زندگیمون -و در کنارمون -در هر شرایطی که هستیم – باور داشته باشیم و از این اطمینان در آرامش بسر بریم.
۷ – معنای خدا ترسی واقعی را یاد گرفتیم. که دیدیم خدا ترسی در چار چوبِ تعالیمِ مسیحی و کتابِ مقدس، یعنی احترام و تکریمِ خداوند را در دل داشتن و بر اساسِ آن احترام و تکریم زندگی کردن.
عزیزان، در پایانِ مطالعهٔ امروز در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با خداوند گفتگو کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز با قلبِ من صحبت کردی و به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.
خداوند، از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی، در چشمِ تو، چه کسی خردمندِ واقعیست.
خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح گناهانِ من را می‌‌بخشی.
خداوند، از تو سپاسگزارم که همیشه با من هستی‌ و به من کمک می‌‌کنی تا خردمندانه و در ارادهٔ خاص و الهی تو برای زندگیم زندگی کنم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که برای محافظت و یاری به من، تو از جانبِ من با مشکلات و دردِ سرهای زندگی هر روزه‌ام می‌‌جنگی و بر آنها پیروز می‌‌شوی.
خداوند، به من کمک کن تا همواره خردمندانه در ارادهٔ تو زندگی کنم.
خداوند، به من کمک کن، تا همیشه به یاد داشته باشم که من به تنهأیی،هرگز قادر به روبرو شدن و غلبه با مشکلاتِ زندگیم نیستم.
خداوند، به من کمک کن تا همیشه به یاد داشته باشم که تو در هر لحظه و در تمامی شرایطِ زندگیم با من هستی‌، و از من مراقبت می‌‌کنی.
خداوند عیسی مسیح، امید من به توست زیرا که تو همیشه پیروز هستی‌.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده، کوروش باقری
دوستِ خوبِ من، آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟
او برای زندگی شما نقشه‌ای بسیار عالی دارد.
برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:
پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به فیض وبخشش تو دارم!
من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا- با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماماًپرداخت.
من قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.
در نامِ عیسی مسیح از تو درخواست می‌‌کنم، آمین!
به خانواده خداوند خوش آمدید!
لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ ایمیلِ:
radioaramesh@shaw.ca
با ما در میان بگذارید.
وبسایت: www.radioaramesh.org
کانالِ تلگرام: https://t.me/RadioArameshSociety
یوتوب: https://www.youtube.com/user/RadioAramesh
اینستاگرم: kourosh2660
فیسبوک:Kourosh Bagheri